กองช่าง
 • ดร.รัตน์เศรษฐ์ จามจุรี

  ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)

 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

 • ว่าง

  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

 • นางสาววรลักษณ์ รัตนโชติ

  วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

 • นางสาวสุพิน แก้วอุดม

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นายสุรศักดิ์ คำคง

  นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

 • นายกำพล ณ พัทลุง

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • ว่าง

  นายช่างโยธา (ปฏิบัติการ/ชำนาญงาน)

 • ว่าง

  เจ้าพนักงานประปา (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)

 • นางสาวสุภา รัตนามาศ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายสุรชัย แสงช่วย

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นายพรประสิทธิ์ รำเทียมเมฆ

  ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

 • นายสมชาย ลวณะมาลย์

  ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

 • นายครรชิต พรหมศร

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 • นายกมลศักดิ์ หอมเกตุ

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 • นายอรรถพล ศรีมาลา

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • นายจงรักษ์ สุขอนันต์

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายจิระศักดิ์ กรุณา

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • นายธนภัทร รักษ์กำเนิด

  พนักงานก่อสร้าง

 • นายสยาม รักษ์จันทร์

  พนักงานจดมาตราน้ำ

 • นายวรวุฒิ กลับแก้ว

  พนักงานผลิตน้ำประปา

 • นายเอนก พรหมเทพ

  พนักงานผลิตน้ำประปา

 • ว่าง

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายปัญญา เพชรสีเงิน

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายรณชัย วงศ์แก้ว

  พนักงานผลิตน้ำประปา

 • นายทินกร บุญคุ้ม

  เจ้าหน้าที่ผลิตน้ำประปา

 • นายเมธี พรหมศร

  คนงานประจำรถขยะ