สมาชิกสภาเทศบาล
 • นายสัมพันธ์ ใจกระจ่าง

  ประธานสภาเทศบาล

 • นายสาโรจน์ ใจกระจ่าง

  รองประธานสภาเทศบาล

 • นายชลิต ไทยทอง

  เลขานุการสภา

 • สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 • นายสุรชัย ใจกระจ่าง

  สมาชิกสภาเทศบาล

 • นางวันเพ็ญ ยอดทอง

  สมาชิกสภาเทศบาล

 • นายสมรส เพียรดี

  สมาชิกสภาเทศบาล

 • นายสัมพันธ์ ใจกระจ่าง

  สมาชิกสภาเทศบาล

 • นายชอบ จันทร์ปาน

  สมาชิกสภาเทศบาล

 • นายสาโรจน์ ใจกระจ่าง

  สมาชิกสภาเทศบาล

 • สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 • นางอารีย์ คุระเอียด

  สมาชิกสภาเทศบาล

 • นายน้อม ศรีสวัสดิ์

  สมาชิกสภาเทศบาล

 • นายอาทิตย์ ทองอยู่

  สมาชิกสภาเทศบาล

 • นายสุชาติ สงรักษ์

  สมาชิกสภาเทศบาล

 • นายลั้น ชูนิรมย์

  สมาชิกสภาเทศบาล

 • นายสนิท จันทร์คง

  สมาชิกสภาเทศบาล