คณะผู้บริหาร
 • นายอภินันท์ ชนะภัย

  นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

  โทร.097-1527069

 • นายทรงยศ กรุณา

  รองนายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

  โทร.091-0430331

 • นางวินิจ รัตนพันธ์

  รองนายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

  โทร.080-017-7256

 • นายสุรชัย หอมเกตุ

  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

  โทร.087-8838399

 • นายสอน ใจกระจ่าง

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

  โทร.082-9202993