เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์/โทรสาร 0-7535-5091
  • วิสัยทัศน์

    เป็นผู้นำในการพัฒนา สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทุกระดับ ยึดหลักธรรมาภิบาล

นายอภินันท์ ชนะภัย

นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

097-152-7069

นายชลิต ไทยทอง

ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

086-940-5920

ข่าวสารชาวทต. กะปาง

กิจกรรมชาวทต. กะปาง

สื่อ ประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

สรรเสริญพระบารมี รัชกาลที่ 10
2 กันยายน 2566

ผลิตภัณฑ์ตำบล

พี่น้อง ทต. กะปาง เราดูแล

0
หมู่
0
ประชากร
0
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบาลตำบลกะปาง
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.