หัวหน้าส่วนราชการ
 • นายชลิต ไทยทอง

  ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

  โทร.086-9405920

 • นางสาวกัลญา รอดแก้ว

  รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

  โทร.081-7976196

 • ณิชากานต์ พรหมเพศ

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

  โทร.089-5992549

 • นางสาวปัทมาพร สุขชนะ

  ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)

 • นายรัตน์เศรษฐ์ จามจุรี

  ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)