สำนักปลัดเทศบาล
 • นางณิชากานต์ พรหมเพศ

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

  โทร. 0895992549

 • ฝ่ายอำนวยการ

 • นายสามารถ ทองคำ

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

 • นายพิเชษฐ์ จิตนิวรณ์

  นิติกรชำนาญการ

 • นางสาววราภรณ์ ใจกระจ่าง

  นักจัดการงานาทั่วไปปฏิบัติการ

 • นางสาวภรภัทร เพชรรัตน์

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • ว่าง

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • นางพัชรี จันทร์วาสน์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • นางสาวจิราภรณ์ ทองนุ่น

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นางณัฏฐณิชา กองแก้ว

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางพรฤทัย แต๊ะเฮง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายวิทวัส เพียรดี

  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

 • นางอิสริยาพร พลรัฐนาสิทธิ์

  คนงาน

 • นายธันวา เพียรดี

  พนักงานขับรถยนต์

 • ฝ่ายปกครอง

 • นายสิทธิพันธ์ อนันทมาศ

  หัวหน้าฝ่ายปกครอง

 • จ่าสิบเอกปานศักดิ์ บัวตุม

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 • นางสาวิตรี เสนา

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทร์จิรา พฤษพนม

  นักวิชาการสุขาภิบาลปฎิบัติการ

 • นางศุภลักษณ์ กรุณา

  เจ้าพนักงานสุขาภิบาลปฏิบัติงาน

 • นางสาวณัชชา เรืองจรัส

  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

 • นายศุภมิตร ใจกระจ่าง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • นายวัชระ สุดรักษ์

  ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

 • นางกิตติยาภรณ์ รัตนอรุณ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

 • นางสาวนภัสวรรณ เทพทอง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 • นายพิศิษฐ์ พุทธรัตน์

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายเทพบุตร ชูศิริ

  ยาม

 • นางกุสุมา ขาวนิ่ม

  นักการ

 • หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง

 • นายธำรงค์ เกลี้ยงคง

  ครู คศ.๒

 • ว่าง

  ครู คศ.1- ครู คศ.4

 • นางวันเพ็ญ เงินแก้ว

  ผู้ช่วยครูผู้ช่วย

 • นางสาวบุษกร จันทร์คง

  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

 • หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองตูก

 • นางกมลวรรณ บุญชู

  ครู คศ.๒

 • นางสมใจ แก้วอุดม

  ครู คศ.๒

 • นางสาวแก้วตา เทพทอง

  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)