ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่องรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
1 พฤศจิกายน 2566

511


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายนันท์  - บ้านนายวันชัย แก้วประเสริฐ หมู่ที่ 6 ตำบลกะปาง