ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 จำนวน 12 เดือน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 ตุลาคม 2566

384