เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
ประกาศเทศบาล
ข้อมูลทั้งหมด 56 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 21 เม.ย. 2566 ]2
2 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566 [ 28 มี.ค. 2566 ]5
3 แบบกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 6 [ 24 มี.ค. 2566 ]4
4 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่องคืนหลักประกันสัญญา (ครั้งที่2) [ 24 ก.พ. 2566 ]2
5 ประกาศเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง [ 20 ม.ค. 2566 ]29
6 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง การสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 25 ต.ค. 2565 ]28
7 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง การงดจ่ายถุงยังชีพสำหรับผู้ถูกกักตัวตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ [ 24 มี.ค. 2565 ]77
8 เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 7 พ.ค. 2564 ]82
9 การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของส่วนกลาง [ 8 ต.ค. 2563 ]132
10 ขยายเวลาประกาศบัญชีประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) เพือใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]128
11 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง ขอระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 11 ก.ค. 2561 ]152
12 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง ขอระงับการจ่ายเงินเบี้ยชีพความพิการ [ 11 ก.ค. 2561 ]100
13 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลกะปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 27 ธ.ค. 2560 ]134
14 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 26 พ.ย. 2560 ]126
15 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลกะปาง ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 [ 31 ต.ค. 2560 ]128
16 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง ใช้แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) [ 13 ก.ค. 2560 ]111
17 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง ใช้แผนปฏิิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 23 มิ.ย. 2560 ]74
18 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง รับโอนพนักงาน [ 22 มิ.ย. 2560 ]133
19 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง ใช้แผนปฏิิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 8 มิ.ย. 2560 ]112
20 ประกาศเทศบาลตำบลกะปาง เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 16 พ.ค. 2560 ]118
 
หน้า 1|2|3