เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
การกำหนดส่วนราชการและ
อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
แผนที่เทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
ประกาศเทศบาล
เทศบัญญัติตำบล
แผนบริหารจัดการความเสื่ยง
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลตามนโยบาย
การป้องกันทุจริต
แผนอัตรากำลัง
การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
แบบฟอร์มต่างๆ
งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 
 
รายงานทางเงิน
รายงานผลดำเนินงาน 6 เดือน /ปี
รายงานการประชุม
รายงานการติดตามและประเมินผลแผน
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ6 เดือน/ปี
สรุปผลผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/ปี
การประเมินผลโครงการ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ต่อการให้บริการ
รายงานข้อมูลอัตรากำลัง
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนการจัดหารพัสดุ
ผลปฏิบัติงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
มาตรฐานการให้บริการ
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2555

การบริการขั้นพื้นฐาน

การคมนาคมขนส่งสายหลักในเขตเทศบาลตำบลกะปาง

            1)   มีรถประจำทาง สายทุ่งสง กะปาง  วิ่งผ่าน

                2)  มีรถเมล์ประจำทางสายตรัง นครศรีธรรมราช  วิ่งผ่าน

                3)  มีรถแท็กซี่วิ่งระหว่างทุ่งสง ตรัง  วิ่งผ่าน

การไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลกะปาง

                ในเขตเทศบาลตำบลกะปาง         มีจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ร้อยละ  92%

การประปาในเขตเทศบาลตำบลกะปาง 

ในเขตเทศบาลตำบลกะปาง  มีประปาหมู่บ้าน   บ่อน้ำตื้น     และบ่อน้ำบาดาลบางส่วน

การสื่อสารและโทรคมนาคมในเขตเทศบาลส่วนตำบลกะปาง

            ในเขตองเทศบาลตำบลกะปาง  มีสำนักงานไปรษณีย์โทรเลขเอกชน   จำนวน  1 แห่ง  และโทรศัพท์สาธารณะประจำหมู่บ้านต่าง ๆ

การจราจรในเขตเทศบาลตำบลกะปาง

            เทศบาลตำบลกะปาง      มีเส้นทางการคมนาคมและระบบการจราจรที่สะดวก

การใช้ที่ดินในเขตเทศบาลตำบลกะปาง

                ประชาชนในตำบลกะปางใช้ที่ดินส่วนใหญ่ในการประกอบอาชีพการเกษตรกรรม สวนยางพารา  สวนผลไม้ และเกษตรผสมผสาน