เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
การกำหนดส่วนราชการและ
อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
แผนที่เทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
ประกาศเทศบาล
เทศบัญญัติตำบล
แผนบริหารจัดการความเสื่ยง
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลตามนโยบาย
การป้องกันทุจริต
แผนอัตรากำลัง
การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
แบบฟอร์มต่างๆ
งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 
 
รายงานทางเงิน
รายงานผลดำเนินงาน 6 เดือน /ปี
รายงานการประชุม
รายงานการติดตามและประเมินผลแผน
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ6 เดือน/ปี
สรุปผลผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/ปี
การประเมินผลโครงการ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ต่อการให้บริการ
รายงานข้อมูลอัตรากำลัง
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนการจัดหารพัสดุ
ผลปฏิบัติงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
มาตรฐานการให้บริการ
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2555

สภาพทางสังคม

การศึกษา   ศาสนา  ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

1)  ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกะปาง ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.3)   ประมาณ  55%     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย       (ม.6)  30%          และระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรี  10%   อื่น ๆ   5%

 2)  จำนวนสถาบันการศึกษาและศาสนาในเขตเทศบาลตำบลกะปาง

                                                -   โรงเรียนประถมศึกษา                                         จำนวน   4   แห่ง

                                                -    โรงเรียนขยายโอกาส                                          จำนวน   2   แห่ง

                                                -     ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน                     จำนวน   3   แห่ง

                                                -     ศูนย์การเรียนชุมชน                                            จำนวน   2   แห่ง

                                                -     วัด/ สำนักสงฆ์                                                     จำนวน   6   แห่ง

                                                -     มัสยิด                                                                   จำนวน   1   แห่ง

3) ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญ  ได้แก่  งานวันเดือนสิบ  งานชักพระ เป็นต้น

 การสาธารณสุข

                 ในเขตเทศบาลตำบลกะปาง มีสถานพยาบาล  ดังนี้

                                                -   มีโรงพยาบาลขนาด 90 เตียง                             จำนวน    1  แห่ง

                                                -   สถานีอนามัย                                                        จำนวน   2  แห่ง

                                                -   อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ                                            100 %

การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกะปาง สามารถขอรับบริการด้านสังคมสงเคราะห์ อาทิเช่น  เงินผู้สูงอายุ  เป็นต้น

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                                               -  สถานีตำรวจประจำตำบล                                      จำนวน  1 แห่ง