เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
การกำหนดส่วนราชการและ
อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
แผนที่เทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
ประกาศเทศบาล
เทศบัญญัติตำบล
แผนบริหารจัดการความเสื่ยง
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลตามนโยบาย
การป้องกันทุจริต
แผนอัตรากำลัง
การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
แบบฟอร์มต่างๆ
งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 
 
รายงานทางเงิน
รายงานผลดำเนินงาน 6 เดือน /ปี
รายงานการประชุม
รายงานการติดตามและประเมินผลแผน
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ6 เดือน/ปี
สรุปผลผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/ปี
การประเมินผลโครงการ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ต่อการให้บริการ
รายงานข้อมูลอัตรากำลัง
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนการจัดหารพัสดุ
ผลปฏิบัติงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
มาตรฐานการให้บริการ
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2555

กองคลัง

นางสาวปัทมาพร   สุขชนะ
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)
 
ฝ่ายบริหารงานคลัง
 
 
 

  ว่าง
 
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
 

นางนภัตสร รัตนเมือง
นางสาวอริย์กันตา เทพทอง

นักวิชาการคลังชำนาญการ นักวิชาการพัสดุ
ปฎิบัติการ


นางวนิดา สุชาติพงศ์

นางสาววรรณพร สงคง

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ชำนาญงาน

เจ้าพนักงานพัสดุ
ปฎิบัติงาน

นางสาวพรรณทิวา สงอาจินต์

นางกรณ์ศีวรัศฐิ์  เกื้อเดช
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ         ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 

      นางจิราภรณ์  เพียรดี 

 นางสาวเสาวณี เพียรดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้