เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
การกำหนดส่วนราชการและ
อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
แผนที่เทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
ประกาศเทศบาล
เทศบัญญัติตำบล
แผนบริหารจัดการความเสื่ยง
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลตามนโยบาย
การป้องกันทุจริต
แผนอัตรากำลัง
การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
แบบฟอร์มต่างๆ
งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 
 
รายงานทางเงิน
รายงานผลดำเนินงาน 6 เดือน /ปี
รายงานการประชุม
รายงานการติดตามและประเมินผลแผน
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ6 เดือน/ปี
สรุปผลผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/ปี
การประเมินผลโครงการ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ต่อการให้บริการ
รายงานข้อมูลอัตรากำลัง
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนการจัดหารพัสดุ
ผลปฏิบัติงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
มาตรฐานการให้บริการ
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2555

สำนักปลัดเทศบาล

นางสุภาวดี ชูมี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

ฝ่ายอำนวยการ
นายสามารถ  ทองคำ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

นางจารุวรรณ์  ยอดแก้ว นายพิเชษฐ์ จิตนิวรณ์
นางสาวภรภัทร  เพชรรัตน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นิติกรชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางพัชรี  จันทร์วาสน์
นางสาววราภรณ์ ใจกระจ่าง
นางสาวจิราภรณ์  ทองนุ่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางณัฏฐณิชา  กองแก้ว นางพรฤทัย  แต๊ะเฮง นายวิทวัส  เพียรดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นายพิศิษฐ์  พุทธรัตน์ นายธันวา เพียรดี
คนงาน พนักงานขับรถยนต์
 
ฝ่ายปกครอง
  นายสิทธิพันธ์ อนันทมาศ
 

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

 
จ่าสิบเอกปานศักดิ์  บัวตุม นางสาวิตรี  เสนา
ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทร์จิรา  พฤษพนม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักวิชาการสุขาภิบาล
ปฎิบัติการนางศุภลักษณ์  กรุณา
นางสาวณัชชา  เรืองจรัส
เจ้าพนักงานสุขาภิบาล
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นายวัชระ  สุดรักษ์ นางกิตติยาภรณ์ รัตนอรุณ นางสาวนภัสวรรณ เทพทอง
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายรมย์  ศิริกรรณ์
นายเทพบุตร ชูศิริ นางกุสุมา  ขาวนิ่ม    
พนักงานขับรถยนต์
ยาม นักการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง

 นายธำรงค์  เกลี้ยงคง
 -ว่าง- นางวันเพ็ญ  เงินแก้ว นางสาวบุษกร จันทร์คง
ครู คศ.๒  ครู คศ.1 ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก

 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองตูก
นางกมลวรรณ  บุญชู
นางสมใจ  แก้วอุดม นางสาวแก้วตา  เทพทอง   ว่าง
ครู คศ.๒
ครู คศ.๒ ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)