เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
การกำหนดส่วนราชการและ
อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
แผนที่เทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
ประกาศเทศบาล
เทศบัญญัติตำบล
แผนบริหารจัดการความเสื่ยง
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลตามนโยบาย
การป้องกันทุจริต
แผนอัตรากำลัง
การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
แบบฟอร์มต่างๆ
งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 
 
รายงานทางเงิน
รายงานผลดำเนินงาน 6 เดือน /ปี
รายงานการประชุม
รายงานการติดตามและประเมินผลแผน
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ6 เดือน/ปี
สรุปผลผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/ปี
การประเมินผลโครงการ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ต่อการให้บริการ
รายงานข้อมูลอัตรากำลัง
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนการจัดหารพัสดุ
ผลปฏิบัติงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
มาตรฐานการให้บริการ
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2555

ติดต่อ - สอบถาม


  ชื่อ + นายอภินันท์  ชนะภัย
  ตำแหน่ง + นายกเทศมนตรี
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  admin@kapang.go.th

  ชื่อ + นายทรงยศ กรุณา
  ตำแหน่ง +
รองนายกเทศมนตรี
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  admin@kapang.go.th

  ชื่อ + ร้อยโทชัยรัตน์ คุระเอียด
  ตำแหน่ง +
รองนายกเทศมนตรี
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  admin@kapang.go.th
  ชื่อ +
นายชลิต ไทยทอง
  ตำแหน่ง +
ปลัดเทศบาล
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +   admin@kapang.go.th
 
 
  ชื่อ +

นางสาวกัลญา รอดแก้ว

  ตำแหน่ง + รองปลัดเทศบาล
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  admin@kapang.go.th
 
  ชื่อ +

นางสุภาวดี ชูมี

  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักงานปลัด
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  admin@kapang.go.th
 
  ชื่อ +
นางสาวปัทมาพร สุขชนะ
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  admin@kapang.go.th
 
  ชื่อ +
นายวัชรินทร์ จามจุรี
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  admin@kapang.go.th
  ชื่อ +

-ว่าง-

  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  admin@kapang.go.th
  ชื่อ + -ว่าง-
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  admin@kapang.go.th