เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  ด้วยความห่วงใย  
  เทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช